top of page

Acerca de

læge besøg

Værd at vide om speciallægeerklæringer?

Formål

En speciallægeerklæringer er en uvildig rapport, som skal give fyldestgørende lægefaglig redegørelse for følger af skader, fx efter ulykker eller behandlinger. Speciallægeerklæringer indhentes oftest af forsikringsselskaber eller offentlige myndigheder i forbindelse med personskader. Formålet er få personskadesagen tilstrækkeligt belyst fra et lægefagligt synspunkt, fx i forbindelse med vurdering af méngrad, erhvervsevne og lign.  Erklæringen supplerer de øvrige oplysninger, som forsikringsselskabet eller myndigheden har indhentet, fx dele af fx egen læges journal, sygehusjournal, lægeattester eller sagsakter fra kommunen.

Indhold

En speciallægeerklæring skal indeholde en samlende og aktuel redegørelse for den skadelidtes helbredstilstand. Speciallægen skal i erklæringen redegøre for hændelsen og/eller sygdommens indtræden, og hvornår den skadelidtes symptomer debuterede. Speciallægen skal også redegøre for eventuelt forudbestående skader og sygdomme. Speciallægen skal beskrive skadelidtes sygdomsforløb efter skaden, herunder en opsummering af tidligere undersøgelser, diagnoser og behandlinger. Speciallægen skal også give en beskrivelse af skadelidtes subjektive gener og lave en objektiv undersøgelse af skadelidte og beskrive resultatet. Speciallægen skal også vurdere, om der rent lægeligt er sammenhæng mellem de gener, som skadelidte har, de fund, som lægen har gjort, og evt. undersøgelsesresultater i sagen. Endvidere skal lægen vurdere, om alle behandlingsmuligheder er udtømte og eventuelt foreslå yderligere undersøgelse og behandling.

Speciallægen skal ikke foretage en vurdering af skadelidtes eventuelle ret til erstatning/ydelse eller til den konkrete méngrad.

Hvem kan lave speciallægeerklæringen?

Speciallægeerklæringen udarbejdes af en speciallæge i et relevant speciale sammen med den skadelidte. Neurokirurgi er et relevant speciale, hvis du har slået nakken, ryggen, hovedet eller fået skader på nervesystemet.

Forløbet omkring speciallægeerklæringen?

Før undersøgelsen modtager speciallæger sagsakter fra dem, der har bestilt speciallægeerklæringen, fx forsikringsselskabet eller den offentlige myndighed. Den skadelidte kan selv medbringe materiale, hvis det ønskes eller er nødvendigt. Speciallægen udfærdiger speciallægeerklæringen i samarbejde med skadelidte på baggrund af en samtale og en grundig lægelig undersøgelse. Når speciallægeerklæringen er skrevet, sender speciallægen den til rekvirenten. Borgeren har aktindsigt. I nogle tilfælde kan det være relevant eller nødvendigt med undersøgelse hos og erklæring fra mere end én speciallæge, fx hvis symptomerne eller forløbet involverer flere lægefaglige specialer.

Valget af speciallæge

Den skadelidte har ret til at blive inddraget i valget af speciallæge. Ofte vil rekvirenten udvælge tre mulige speciallæger, som du kan vælge imellem. Du eller din advokat kan også selv foreslå en speciallæge. Som et generelt princip må speciallægen ikke kende den skadelidte i forvejen eller have været involveret i behandlingen af denne i betydelig grad. Læs mere om principper for indhentning af speciallægeerklæringer her.

Hvem betaler speciallægeerklæringen?

Det er den, som bestiller speciallægeerklæringen, der betaler. Det kan altså være din advokat, dit forsikringsselskab, eller den relevante offentlige myndighed. Speciallægen er dog uvildig og ikke ansat af rekvirenten. 

Hvem bestiller speciallægeerklæringen?

Det vil som regel være din advokat, dit forsikringsselskab, eller en relevant offentlig myndighed, som bestiller speciallægeerklæringen. En offentlig myndighed kan fx være Patienterstatningen, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (Arbejdsskadestyrelsen), eller Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Mere information

Du kan læse mere om speciallægeerklæringer på disse hjemmesider

Forsikringogpension.dk

Sundhed.dk

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at booke en erklæring

bottom of page